Chat with us, powered by LiveChat

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG

Undergraduate - BA (Hons)
Chương trình Cử nhân đại học ngành Kinh doanh Quốc tế là chương trình đặc biệt dành cho các học sinh muốn có tấm bằng đại học quốc tế, thành thạo tiếng Anh và sẵn sàng cho các vị trí kinh doanh ở cấp độ quốc tế...

Undergraduate - BSc (Hons)
Chương trình Cử nhân đại học ngành Tài chính Quốc tế là chương trình đặc biệt dành cho các học sinh muốn có tấm bằng đại học quốc tế, thành thạo tiếng Anh và sẵn sàng cho các vị trí kinh doanh ở cấp độ quốc tế...